Garanční fond

Garanční fond zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům

Garanční fond není státním fondem, zdrojem majetku jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry.

Pojištěný majetek

Garanční fond poskytuje náhradu za 90% nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR.

Pro výpočet náhrady je rozhodná hodnota majetku ke dni, kdy Garanční fond obdržel oznámení České národní banky.

Vznik nároku na náhradu

Garanční fond uveřejňuje oznámení o neschopnosti obchodníka plnit své závazky vůči zákazníkům.

Zákazníci musí svůj nárok přihlásit v zákonné lhůtě; pro tento účel slouží "Přihláška nároků na náhradu".

Postup výplaty

Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady

Česká národní banka může ve výjimečných připadech tuto lhůtu prodloužit.

Aktuality

Úhrada příspěvku do Garančního fondu za rok 2018

25. 02. 2019

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

07. 06. 2018

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Kompletní právní rámec ochrany osobních údajů představuje nařízení GDPR a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Garanční fond obchodníků s cennými papíry („Fond“) je jedním ze subjektů, který je povinen se nařízením GDPR řídit. V příloze uvedené informace o zpracování osobních údajů, obsahují odpovědi na základní otázky, které se této problematiky týkají.

Úhrada příspěvku do Garančního fondu za rok 2017

08. 02. 2018

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

Oznámení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

31. 05. 2016

Garanční fond Obchodníků s cennými papíry oznamuje, že zákazníci bývalého obchodníka s cennými papíry PROVENTUS Finance, a.s. se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

First International Traders Dom Maklerski S.A. (FIDTM)

14. 11. 2014

GFOCP obdržel informaci od České národní banky o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry společnosti First International Traders Dom Maklerski S.A., dále jen FIDTM .

Konečná zpráva v konkursu Private Investors

14. 10. 2014

Rozhodnutím Nejvyššího soudu a následně i Vrchního soudu v Praze bylo zrušeno usnesení o schválení konečné zprávy v konkursu Private Investors, a.s.

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v konkurzní věci úpadce KTP Quantum

08. 10. 2013

Soud v usnesení ze dne 17.července 2013 ustanovil do funkce 5 člena věřitelského výboru Českou správu sociálního zabezpečení

Informace o obchodnících s cennými papíry, kteří jsou účastníky zahraničního záručního systému.

02. 05. 2013

Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, se nemusí účastnit záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem.

Informace o uplatnění amnestie v případě KTP Quantum

22. 02. 2013

Dne 13. února 2013 bylo Garančnímu fondu doručeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 T 13/2006 ze dne 31. 1. 2013, kterým tento soud na základě amnestie prezidenta republiky Václava Klause zastavil trestní řízení proti Karlu Takáčovi a Oldřichu Bakusovi, vedoucím osobám společnosti KTP Quantum a.s.

Informace o výplatě náhrad klientúm Americas International Brokers a Forte Invest

26. 09. 2012

Výplata v celkové výši 18,2 mil Kč, se týká 96 klientů společnosti společnosti Americas International Brokers a 11 klientů Forte Invest. Tranše potrvá od 1.10. do 31.12.2012 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

Další aktuality