Úhrada příspěvku do Garančního fondu za rok 2018

25. 02. 2019

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

07. 06. 2018

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Kompletní právní rámec ochrany osobních údajů představuje nařízení GDPR a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Garanční fond obchodníků s cennými papíry („Fond“) je jedním ze subjektů, který je povinen se nařízením GDPR řídit. V příloze uvedené informace o zpracování osobních údajů, obsahují odpovědi na základní otázky, které se této problematiky týkají.

Úhrada příspěvku do Garančního fondu za rok 2017

08. 02. 2018

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

Oznámení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

31. 05. 2016

Garanční fond Obchodníků s cennými papíry oznamuje, že zákazníci bývalého obchodníka s cennými papíry PROVENTUS Finance, a.s. se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

First International Traders Dom Maklerski S.A. (FIDTM)

14. 11. 2014

GFOCP obdržel informaci od České národní banky o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry společnosti First International Traders Dom Maklerski S.A., dále jen FIDTM .

Konečná zpráva v konkursu Private Investors

14. 10. 2014

Rozhodnutím Nejvyššího soudu a následně i Vrchního soudu v Praze bylo zrušeno usnesení o schválení konečné zprávy v konkursu Private Investors, a.s.

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v konkurzní věci úpadce KTP Quantum

08. 10. 2013

Soud v usnesení ze dne 17.července 2013 ustanovil do funkce 5 člena věřitelského výboru Českou správu sociálního zabezpečení

Text dopisu klientům Private Investors, které Garanční fond zastupoval v trestním řízení

18. 07. 2013

Dne 9. července 2013 bylo Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, jako společnému zmocněnci poškozených v trestním řízení, doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze v trestním řízení proti managementu společnosti Private Investors a.s., které nabylo právní moci dne 9.4.2013.

Informace o obchodnících s cennými papíry, kteří jsou účastníky zahraničního záručního systému.

02. 05. 2013

Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, se nemusí účastnit záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem.

Informace o uplatnění amnestie v případě KTP Quantum

22. 02. 2013

Dne 13. února 2013 bylo Garančnímu fondu doručeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 T 13/2006 ze dne 31. 1. 2013, kterým tento soud na základě amnestie prezidenta republiky Václava Klause zastavil trestní řízení proti Karlu Takáčovi a Oldřichu Bakusovi, vedoucím osobám společnosti KTP Quantum a.s.