Text dopisu klientům Private Investors, které Garanční fond zastupoval v trestním řízení

18. 07. 2013

Dne 9. července 2013 bylo Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, jako společnému zmocněnci poškozených v trestním řízení, doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze v trestním řízení proti managementu společnosti Private Investors a.s., které nabylo právní moci dne 9.4.2013.

Garanční fond podpořil snahu Vrchního státního zastupitelství, které hledalo argumenty k vynětí tohoto trestní řízení z působnosti prezidentské amnestie. Soud k těmto argumentům VSZ však nepřihlédl.

Usnesení Vrchního soudu má 1241 stran a Garanční fond jej obdržel pouze v tištěné podobě. Na požádání může být část, tohoto usnesení, která se Vás týká zaslána elektronickou poštou.
Tímto usnesením bylo, na základě amnestie prezidenta republiky ze dne 1.1.2013, zastaveno trestní stíhání proti Dušanu Tejkalovi, bytem v Brně, Nejedlého 391/26, Petru Kuklovi, bytem v Praze 9, Vysočanská 237 a Danielu Papouškovi, bytem v Třeboni, Strouha 280, kteří byli nepravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze uznání vinnými trestným činem porušování povinnosti při správě cizího majetku a byl jim uložen trest odnětí svobody v dálce 3 let a 6 měsíců a zákaz činnosti – výkonu samostatné výdělečné činnosti a funkce statutárního orgánu, prokuristy, makléře a správce portfolia v obchodních společnostech zabývajících se obchodem s cennými papíry na dobu 7 let.

Škodu, která Vám byla v nepravomocném rozsudku původně přiznána lze tedy vymáhat pouze v občanskoprávním řízení. V tomto řízení Vás již Garanční Fond zastupovat nemůže. Bude proto nutné, abyste sám zvážil/a, zda podáte proti obžalovaným samostatnou žalobu na způsobenou škodu. Přitom bude vhodné vzít v úvahu běh promlčecí doby (§ 122 občanského zákoníku) a případně i otázku nákladů řízení a dobytnosti přisouzené pohledávky.