Sdělení ke Sberbank CZ, a.s.

01. 03. 2022

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým ČNB bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Na základě rozhodnutí ČNB byl dne 28. 2. 2022 aktivován Garanční systém finančního trhu, který oznámil, že výplata náhrad pohledávek z vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. bude probíhat od 09.03.2022. Více na webových stránkách www.gsft.cz

Poskytování náhrad Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond") za nevydaný zákaznický majetek obchodníka s cennými papíry upravuje § 130 zákon č.256/2004 Sb. o podnikání o kapitálovém trhu, v platném znění.

V momentě, kdy Česká národní banka oznámí Garančnímu fondu, že

a) obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo

b) soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

Poté Garanční fond v dohodě s Českou národní bankou neprodleně uveřejní vhodným způsobem oznámení, které obsahuje:

a) skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své dluhy,

b) místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty náhrad z Garančního fondu, a

c) případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění oznámení. Dosud výše uvedené oznámení Garanční fond neobdržel a zatím nemá k dispozici žádné jiné informace od ČNB ani příslušného soudu.

Pokud k takové situaci dojde, bude o ní Garanční fond informovat na svých webových stránkách www.gfo.cz a v tisku. Na těchto webových stránkách budou rovněž umístěny informace jak postupovat a jak se přihlásit o náhradu za nevydaný majetek.