Informace o procesu odvolávání konkurzní správkyně Private Investors

22. 11. 2006

Po dvou letech úsilí byla svolána schůze věřitelů PI, která 1.září t.r. odhlasovala návrh na odvolání konkurzní správkyně PI Dr. Konvalinkové.

Dne 8.listopadu t.r. vydala soudkyně negativní výrok, protože dle svého vyjádření nalezla mimořádné důvody, které podle jejího názoru odůvodňují výjimečný postup, kterým zákon umožňuje nevyhovět usnesení schůze věřitelů. Tyto mimořádné důvody soudkyně spatřuje v tom, že „by bylo v neprospěch věřitelů, kdyby byla … Konvalinková zproštěna funkce a nahrazena správcem novým proto, aby se vyhovělo zájmům největšího věřitele a to Garančního fondu…a skupiny věřitelů uskupených kolem něho.“ K tomu poznamenáváme, že Garanční fond byl zřízen zákonem výhradně za účelem v zákoně stanovených cílů a je řízen správní radou, jejíž členy jmenuje ministr financí.
Dále soud uvedl, že „…jsou pochybnosti o nepodjatosti nově navržené osoby správce MVDr.Švancary ve vztahu k jeho navrhovateli, tj.Garančnímu fondu…, který s ním jednal po pracovní stránce již ve věci nucené správy…AIB…“ K tomu fond poznamenává, že nuceného správce AIB jmenovala Komise pro cenné papíry se svého seznamu osvědčených odborníků na cenné papíry, fond je úředně povinen s ním jednat a že právě tato soudkyně sama vyzvala fond, aby navrhl vhodného nástupce pro Dr. Konvalinkovou.

Garanční fond s tímto postupem a s odůvodněním nesouhlasí, neboť zcela pomíjí podstatu věci, totiž soustavné porušování povinností správkyní konkursní podstaty. Garanční fond nyní zpracovává odvolání proti rozhodnutí Městského soudu neodvolat konkurzní správkyni. Dále dodáváme, že dne 5.9.06 podal Garanční fond trestní oznámení na Dr. Konvalinkovou pro porušování povinností při správě cizího majetku. Fond klade správkyni za vinu protiprávní používání prostředků konkurzní podstaty. Policie oznámení GF prověřuje.
Garanční fond připravuje i další kroky směřující k nápravě stavu nebo k odvolání konkurzní správkyně, neboť to považuje za svoji zákonnou povinnost.