Garanční fond

Garanční fond zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům

Garanční fond není státním fondem, zdrojem majetku jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry.

Pojištěný majetek

Garanční fond poskytuje náhradu za 90% nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR.

Pro výpočet náhrady je rozhodná hodnota majetku ke dni, kdy Garanční fond obdržel oznámení České národní banky.

Vznik nároku na náhradu

Garanční fond uveřejňuje oznámení o neschopnosti obchodníka plnit své závazky vůči zákazníkům.

Zákazníci musí svůj nárok přihlásit v zákonné lhůtě; pro tento účel slouží "Přihláška nároků na náhradu".

Postup výplaty

Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady

Česká národní banka může ve výjimečných připadech tuto lhůtu prodloužit.

Aktuality

Návrh rozpočtu Garančního fondu OCP na rok 2024 a výhled na roky 2025 a 2026

15. 09. 2023

V souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb.

Úhrada příspěvku do Garančního fondu OCP za rok 2022

24. 03. 2023

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31. 3. 2023 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce. Malých a nepropojených obchodníků s cennými papíry se tato povinnost netýká.

Informační povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

02. 01. 2023

Na základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry („Fond“).

Úhrada příspěvku do Garančního fondu OCP za rok 2021

10. 03. 2022

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31. 3. 2022 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce.

Sdělení ke Sberbank CZ, a.s.

01. 03. 2022

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým ČNB bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Schválení rozpočtu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na rok 2022

24. 01. 2022

Rozpočet byl Ministerstvem financí ČR schválen dne 25. 10. 2021.

Informační povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob

06. 12. 2021

Informační povinnost vznikla na základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry („Fond“). Z této vyhlášky vyplývá povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob hlásit Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry do 31. ledna výši zákaznického majetku podle stavu k poslednímu dni předchozího roku.

Další aktuality