Informace o uplatnění amnestie v případě KTP Quantum

22. 02. 2013

Dne 13. února 2013 bylo Garančnímu fondu doručeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 T 13/2006 ze dne 31. 1. 2013, kterým tento soud na základě amnestie prezidenta republiky Václava Klause zastavil trestní řízení proti Karlu Takáčovi a Oldřichu Bakusovi, vedoucím osobám společnosti KTP Quantum a.s.

Proti tomuto usnesení podalo stížnost Vrchní státní zastupitelství v Praze, usnesení tak není dosud pravomocné. Stížnost podal rovněž Garanční fond jako zástupce poškozených, přestože formálně je možnost úspěchu jeho stížnosti malá.

Garanční fond sám zvažuje, zda za těchto ztížených okolností má naději na úspěch občanskoprávní žaloba o náhradu jemu způsobené škody.
Garanční fond nemá ze zákona povinnost zastupovat zákazníky obchodníků s cennými papíry v občanskoprávním řízení.

Možnost vymáhat škodu mimo trestní řízení je značně omezená. Před podáním žaloby na náhradu škody lze doporučit konzultovat možnost úspěchu takové žaloby s právníkem.
Navíc je třeba vzít v úvahu běh promlčecí doby, který je u každého poškozeného individuální. Uplatněním nároku na náhradu škody došlo k přerušení původní promlčecí doby až do konce trestního řízení. Po jeho pravomocném skončení běh promlčecí lhůty pokračuje tam, kde byl přerušen. Do konce lhůty tak po zastavení řízení poškozenému zbývá jen tolik času, kolik ho zbývalo ke dni uplatnění nároku v trestním řízení. Zejména u těch poškozených, kteří se k trestnímu řízení připojili až těsně před hlavním líčením, může k promlčení dojít ve velmi krátké době.