Oznámení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

31. 05. 2016

Garanční fond Obchodníků s cennými papíry oznamuje, že zákazníci bývalého obchodníka s cennými papíry PROVENTUS Finance, a.s. se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry, se sídlem v Praze, (dále jen „Fond“) sděluje a stanovuje v souladu s ustanovením § 130 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") následující:

1) Fond obdržel dne 27. května 2016 od České národní banky oznámení o tom, že společnost PROVENTUS Finance, a.s., IČ: 26774186, se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 15/572 (dále jen „obchodník“) není z důvodu své finanční situace schopna plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku. Tím je splněna zákonná podmínka pro poskytnutí náhrad z Fondu těm zákazníkům obchodníka, u kterých tak stanoví zákon, a kteří své nároky vůči Fondu uplatní v souladu s tímto oznámením.

2) Zákazníci obchodníka (dále jen "zákazníci") přihlásí své nároky na náhradu z Fondu písemně, na adresu Garanční fond obchodníků s cennými papíry, P.O.Box 787, Praha 1, PSČ: 111 21, a to ve lhůtě pěti měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V přihlášce uvede zákazník tyto skutečnosti:

a) vyčíslení hodnoty zákaznického majetku, za nějž zákazník od Fondu požaduje náhradu, a to po odečtení případných závazků zákazníka vůči obchodníkovi, a to s oceněním tohoto majetku ke dni 27. května 2016;
b) závazky vůči obchodníkovi s uvedením dne vzniku a charakteru závazku (například poskytnutí úvěru na základě smlouvy o obchodování na úvěr) - pokud takové závazky existují, jinak uvede, že žádné závazky vůči obchodníkovi nemá;
c) případné jiné zákazníky, s nimiž má zákazník spolumajitelský podíl - pokud takový spolumajitelský podíl existuje, jinak uvede, že žádný takový spolumajitelský podíl nemá;
d) rodné číslo (příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) v případě fyzické osoby nebo IČ v případě právnické osoby;
e) adresu pro případnou korespondenci;
f) e-mailovou adresu a telefonické spojení;
g) číslo účtu, na který má být náhrada z Fondu vyplacena;
h) čestné prohlášení o tom, že zákazník nepatří mezi osoby, uvedené v ustanovení § 130 odst. 4 zákona, ani pohledávku za obchodníkem od takové osoby přímo ani nepřímo nezískal, a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé;
i) případné další důležité skutečnosti (usnesení o dědictví a podobně);
j) podpis zákazníka (případně jeho statutárního orgánu, jedná-li se o právnickou osobu) musí být úředně ověřen.

3) Fond si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dosvědčujících jednotlivé skutečnosti uvedené v přihlášce.

4) Náhrada z Fondu bude vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných případech na žádost Fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o tři měsíce.

5) Fond poskytuje náhradu ve výši 90 % částky vypočtené dle ust. § 130 odst. 8 a 9 zákona, nejvýše však částku odpovídající 20 000 EUR pro jednoho zákazníka. Pro výpočet náhrady jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů a kurz EUR/CZK platné ke dni 27. května 2016.

6) Právo zákazníka na náhradu z Fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu.

7) Pro přihlášení nároku Fond doporučuje použít „Přihlášku nároků na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry“, která je dostupná na webových stránkách Fondu www.gfo.cz v odkazu „Formuláře“. Po vyplnění všech údajů je možné přihlášku elektronicky odeslat.

Tato elektronická přihláška slouží pro evidenci a pro výplatu náhrady nepostačuje. Elektronicky vyplněný formulář přihlášky je nezbytné následně vytisknout, nechat úředně ověřit podpis a odeslat poštou na adresu Fondu. Tato písemná přihláška je nutnou podmínkou pro ověření nároku na náhradu.

Fond dále zákazníky upozorňuje, že je nezbytné Fondu zaslat samostatnou přihlášku a to nezávisle na přihlášce pohledávky v insolvenčním či konkurzním řízení, resp. nezávisle na řízení prováděném nuceným správcem.

V Praze dne 31. května 2016

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Korespondenční adresa:
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
P.O. Box 787, 111 21, Praha 1

Email: fond@gfocp.cz