Informační povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

09. 01. 2024

Na základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry („Fond“).

Informace o výši majetku zákazníků se vypočítá v korunách českých za majetek zákazníků, za které by Fond v případě jeho nevydání povinnou osobou poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Hodnota majetku každého zákazníka se započte nejvýše do částky 20 000 EUR (přepočteno kurzem ČNB k 31. prosinci), po předchozím vynásobením koeficientem 0,9. V případě, že po vynásobení koeficientem 0,9, je hodnota majetku zákazníka nižší než protihodnota 20 000 EUR, zahrne se do součtu přesná hodnota majetku zákazníka, v případě vyšší hodnoty se zahrne protihodnota 20 000 EUR. Pokud by majetek daného zákazníka byl záporný, je záporná hodnota nahrazena nulou. Do výkazu se uvádí agregovaný údaj za všechny zákazníky. Informaci o zákaznickém majetku prosíme zaslat do datové schránky Fondu: wcp7pxi