Informace pro zákazníky obchodníků s cennými papíry ohledně zákaznického majetku

12. 12. 2003

Zákaznický majetek – vysvětlení pro zákazníky

Vzhledem k mnoha dotazům zákazníků Fondu nabízíme zjednodušené vysvětlení zákaznického majetku:
CO TO JE: Zákaznický majetek u obchodníka s cennými papíry je definován v § 81c zákona o cenných papírech a výklad je také obsažen v několika stanoviscích Komise pro cenné papíry, které naleznete na internetových stránkách Komise, viz http://www.sec.cz/ . Zákaznický majetek není součástí konkurzní podstaty. Nepatří do skupiny majetku, který je správce v konkurzním řízení dále oprávněn prodávat, rozdělovat ani jinak nakládat (tzv.konkurzní podstata). Zákaznický majetek ekonomicky patří zákazníkům, ale pokud má formu cenných papírů (akcií), je z právně-formálních důvodů veden souhrnně na jediném účtu ve Středisku pro cenné papíry (SCP) „na jméno [bývalého] obchodníka s cennými papíry, ve prospěch zákazníka“ (například „KTPQuantum-klienti“), tj. odděleně od majetku obchodníka. Má-li zákaznický majetek formu peněžních prostředků, je veden na bankovním účtu „na jméno obchodníka, ve prospěch zákazníků“ (tj. opět odděleně od majetku obchodníka).
Vedení majetku zákazníků (ať už ve formě cenných papírů, nebo peněžních prostředků) na jednom účtu společně s majetkem obchodníka je zásadní porušení povinností při správě cizího majetku!

Vydávání zákaznického majetku je ve výhradní kompetenci správce konkurzní podstaty, ale přitom zákaznický majetek není součástí konkurzní podstaty.

Praktické zkušenosti Fondu:

 1. zákazník má dle zákona dostat od správce svůj zákaznický majetek ihned, jakmile SKP zjistí jeho existenci a nemá pochybnosti, kterému zákazníkovi patří. Toto by měl správce zjistit hned po svém jmenování do funkce, tj. daleko dříve, než před koncem konkurzního řízení, kdy rozděluje konkurzní podstatu.
 2. zákazník musí dostat celou hodnotu zákaznického majetku, která mu patří. To je tedy zásadní rozdíl od dělení konkurzní podstaty. Pouze v případě, že nelze určit, která část zákaznického majetku patří tomu kterému zákazníkovi, rozdělí ho správce poměrným dílem (stejným procentem) podobně jako se dělí konkurzní podstata.
  Krátce řečeno: Jakmile po vyhlášení konkurzu správce konkurzní podstaty nalezne majetek, který jednoznačně patří konkrétním zákazníkům, je povinen jim tento majetek ihned vydat. Zpravidla se jedná buď o peníze nebo cenné papíry. Dle zákona není vůbec důležité, z jakých důvodů tento majetek patří zákazníkům, zda o něm vědí, zda mají o tento majetek zájem, zda by nedali přednost peněžní částce, jakou mají akcie hodnotu atd.
 3. U zákazníků, kteří se včas nepřihlásili jako věřitelé do konkurzu, nastávají někdy v praxi problémy s konkurzním správcem, který nechápe svoji povinnost předat údaje o jejich nárocích Fondu a Fond pak nemůže ověřit a vyplatit náhradu. Proto je důležité, aby se všichni zákazníci, kteří se hlásí o náhradu od Fondu také včas podali přihlášku do konkurzu. Upozorňujeme, že lhůty pro obě přihlášky jsou dle zákona různé.
 4. Význam zákaznického majetku pro výpočet náhrady z Fondu spočívá zejména v tom, že Fond vyplácí náhradu jen za majetek, který není možné vydat, protože obchodníkovi chybí. O hodnotu zákaznického majetku se tedy snižuje náhrada od Fondu. Fond vyplácí náhradu pouze za chybějící cenné papíry a finanční prostředky. Fond v žádném případě nevyplácí náhradu za finanční újmu vzniklou poklesem hodnoty cenných papírů, nebo ztrátu způsobenou tím, že obchodník nakoupil zákazníkům bezcenné papíry.
 5. Od náhrady od Fondu se odečítá jak zákaznický majetek již vydaný, tak i dosud nevydaný. Fond k provedení výplaty náhrad tedy potřebuje sdělení správce, kterým zákazníkům chybí jaká část zákaznického majetku. Fond nemusí s výplatami čekat, až bude zákaznický majetek skutečně zákazníkům vydán, ale musí mít závazné a konečné stanovisko správce, kolik majetku lze vydat a kolik nelze. Naopak skutečnost, že zákazníkům ještě nebyl jejich zákaznický majetek vydán nezvyšuje jejich nárok na náhradu, protože dosud nevydaný zákaznický majetek Fond neodškodňuje. Typicky dochází ke zdržení ve vydávání zákaznického majetku ze dvou důvodů: a) Konkurzní správce má pochyby o tom, kolik majetku kterému zákazníkovi patří, protože před krachem obchodníka došlo ke zničení účetní dokumentace, b) zákaznický majetek byl zablokován policií v rámci trestního řízení. Ani v jednom případě nemůže Fond zasáhnout nebo vyplatit náhradu za takový majetek.
 6. Ztráta hodnoty zákaznických cenných papírů: Častý omyl spočívá v tom, že zákazníci požadují celou částku vložených peněz nebo hodnotu vložených cenných papírů. Neuvědomují si, že pokud obchodník za tyto vložené prostředky nakoupil jiné cenné papíry a hodnota majetku zákazníka z jakéhokoli důvodu časem klesla, nevzniká nárok na náhradu od Fondu za takové znehodnocení. Přitom nehraje žádnou roli, zda obchodník nakoupil tyto cenné papíry souladu se smlouvou se zákazníkem, nebo v rozporu s touto smlouvou ani není důležité, zda k poklesu hodnoty došlo přirozeným poklesem kurzu na burze nebo podvodnými machinacemi obchodníka. Fond dle zákona i Evropské směrnice 97/9 EU neodškodňuje riziko znehodnocení cenných papírů, ale jen riziko, že tyto cenné papíry chybí, tj. že jsou zcizeny. U zkrachovalých OCP je časté, že se zákaznický majetek se skládá z cenných papírů nízké nebo nulové hodnoty a zákazníci proto oprávněně protestují, že vydáním tohoto majetku utrpěli ztrátu. Tento problém dle zákona nemůže finančně vyřešit konkurzní správce ani Fond. Nemá tedy smysl proti vydávání takového majetku protestovat u SKP ani žádat Fond, aby proplatil finanční náhradu i za takto vzniklou ztrátu. To ze zákona není možné.
 7. Účelné ale je, aby se každý zákazník přihlásil jako poškozený do trestního řízení. Fond takto postupuje a v některých případech může po dohodě a na základě volby vystupovat dle trestního řádu i jako společný zmocněnec poškozených přihlášených do trestního řízení.
 8. Jak prodat vydaný zákaznický majetek, jde-li o cenné papíry: Hodnota cenných papírů je v účetnictví obchodníka zachycena zpravidla v nabývací hodnotě, která bývá odlišná od současné hodnoty. Navíc se také může jednat o cenné papíry, které se na burze (http://www.pse.cz/) nebo na RMS (http://www.rms.cz/) vůbec neobchodují, takže je lze jen obtížně prodat. To neznamená, že je jejich prodej nelegální nebo nemožný, je ale velmi obtížný a tudíž i cena bývá velmi nízká. Někdy se může podařit prodat takové papíry přes inzerát nebo přes Internet (například http://www.akcie.cz/), avšak upozorňujeme, že zde hrozí riziko podvodu se strany neoprávněných osob. Doporučujeme kontaktovat licencovaného obchodníka s cennými papíry nebo osobu s licencí KCP na zprostředkování dle § 45a Zákona o cenných papírech.
 9. Sporný zákaznický majetek: Problém, zda se jedná o zákaznický majetek nebo majetek patřící do konkurzu nastává v případě, že SKP ví, že se jedná o zákaznický majetek, ale neví, kterému zákazníkovi jaká část patří. Zpravidla SKP majetek vydá, jakmile zákazník své vlastnictví prokáže. Pokud konkurzní správce není přesvědčen o věrohodnosti dokladů zákazníka a majetek vydat odmítá, může zákazník podat žalobu na správce o určení nebo o vydání majetku.

GFOCP
12.12.2003