Možnosti zpětného získání majetku a další zdroje odškodnění pro bývalé klienty zkrachovalých obchodníků s cennými papíry

20. 02. 2004

Možnosti zpětného získání ztraceného majetku či zdroje odškodnění
pro klienty bývalých obchodníků s cennými papíry

Z dotazů zákazníků Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFOCP) často vyplývá, že se zcela neorientují v různých alternativách postupů, jakými se mohou domáhat náhrady za ztracený majetek, což mívá za následek velký omyl a ztrátu, pokud se například zákazník nepřihlásí včas do konkurzu atp. GFOCP se jeví jako vhodné poskytnout na tomto místě alespoň základní informace o možných právních krocích, jejichž vhodnost či nevhodnost by měli případní poškození konzultovat se svými právními zástupci. Každý právní zástupce by měl doporučit svému klientovi ten nejvhodnější postup, případně kombinaci postupů, ovšem tak, aby jejich klient nebyl zbytečně zatěžován neúčelně vynaloženými náklady za právní služby.

Teoreticky je způsobů zpětného získání ztraceného majetku či jeho náhrady značný počet a některé z nich mohou být pro konkrétního zákazníka dokonce významnější, než náhrada od Garančního fondu.

Prvním krokem by měla být snaha o zpětné získání ztraceného majetku vydáním zákaznického majetku správcem konkurzní podstaty nebo ve formě výtěžku z konkurzní podstaty:

 1. Zákaznický majetek má být vydán správcem konkurzní podstaty ihned po jeho jmenování do funkce a převzetí účetnictví. Jde zpravidla o nejvýznamnější zdroj „odškodnění“ zákazníků, zejména těch, kdo vložili částky řádu milionů Kč. O zákaznickém majetku viz zvláštní informace na těchto stránkách.
 2. Výtěžek konkurzní podstaty – v průměru činí v ČR jen 3-4 % z hodnoty pohledávek věřitelů a je rozdělován až na konci konkurzního řízení, tj. zpravidla za 1-3 roky od krachu obchodníka. Nárok na výtěžek z konkurzní podstaty náleží každému věřiteli úpadce, jehož pohledávky byly přihlášeny do konkurzu a uznány správcem konkurzní podstaty. Touto cestou se lze domáhat též náhrady aktiv, která nejsou součástí zákaznického majetku.

  Následně nebo souběžně může poškozený klient také řešit náhradu ztraceného majetku:

 3. Náhrada od Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (Fond): Vzhledem k zákonnému limitu 90 % a 400 tis.Kč je náhrada od Fondu významná především pro menší klienty bývalých obchodníků. Fond nyní vzhledem ke své finanční situaci vyplácí prakticky 45 % z hodnoty chybějícího zákaznického majetku, maximálně 200 tis. Kč. Dalších 45 % náhrady bude Fond vyplácet, jakmile to jeho příjmy umožní. Druhou nevýhodou této formy odškodnění je závislost na spolupráci se správcem konkurzní podstaty, protože pro stanovení výše náhrady od Fondu musí nejprve konkurzní správce sdělit, kolik zákaznického majetku každý ze zákazníků dostane. Vzhledem k těmto omezením je užitečné, když zákazníci současně jednají o jiných typech odškodnění:
 4. Náhrada škody v trestním nebo následném (adhezním) občanskoprávním řízení: Zpravidla jde o trestní řízení proti managementu zkrachovalého obchodníka s cennými papíry. Dosažitelná výše odškodného není zákonem omezena, ale závisí na majetkové situaci obžalovaných manažerů obchodníka. Zde Fond nabízí zastupování zájmů poškozených zákazníků zdarma jako zmocněnec poškozených v trestním řízení. Zákazníci, kteří mají o tuto službu zájem, nechť se obrátí na Fond.

  Dále uvádíme i další teoretické možnosti uplatnění nároků, o kterých jsme ale přesvědčeni, že v nich zákazníci nemají významnou naději na úspěch:.

 5. Náhrada škody na základě žalob proti KCP – zatím žádné z těchto soudních řízení nebylo pravomocně ukončeno, nicméně obdobné žaloby ve věci podílníků podílového fondu FUTURUM AURUM byly již pravomocně Nejvyšším soudem České republiky zamítnuty (srov. 25 Cdo 803/2003), takže nelze spoléhat na účelnost takového postupu.
 6. Náhrada škody z žalob proti státu (European Court of Justice, Lucemburk) – připadá v úvahu až po vstupu do EU, zatím je taková náhrada zcela nereálná.
 7. Uplatnění nároku na náhradu škody v adhezním řízení. Trestní oznámení „na neznámého pachatele“ nebo na skupiny osob různých institucí jsou finančně nenáročné, ale prakticky nevedou k urychlení výplaty odškodnění, protože policie zpravidla konstatuje, že se v záležitosti již vede konkurzní řízení nebo soudní spory, takže nutno vyčkat rozhodnutí soudu.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry
18. 2. 04