Oznámení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

23. 08. 2012

Garanční fond oznamuje, že zákazníci bývalého obchodníka s cennými papíry KEY INVESTMENTS, a.s. se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry, se sídlem v Praze, (dále jen „Fond“) proto sděluje a stanovuje v souladu s ustanovením § 130 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "zákon"):

1) Fond obdržel dne 21.8.2012 od České národní banky oznámení o tom, že Městský soud v Praze vydal dne 10.8.2012 rozhodnutí č.j. MSPH 76 INS 15984/2012 – A – 10 o úpadku společnosti KEY INVESTMENTS, a.s., IČ: 25748611, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1 (dále jen „obchodník“). Tím je splněna zákonná podmínka pro poskytnutí náhrad z Fondu těm zákazníkům obchodníka, u kterých tak stanoví zákon, a kteří své nároky vůči Fondu uplatní v souladu s tímto oznámením.

2) Náhrada z Garančního fondu bude vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných případech na žádost Garančního fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.

3) Zákazníci obchodníka (dále jen "zákazníci") přihlásí své nároky na náhradu z Fondu písemně, na adresu Garanční fond obchodníků s cennými papíry, P.O.Box 787, Praha 1, PSČ: 111 21 a to ve lhůtě pěti měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení.V přihlášce uvede zákazník tyto skutečnosti:

a) vyčíslení hodnoty zákaznického majetku, za nějž zákazník od Fondu požaduje náhradu, a to po odečtení případných závazků zákazníka vůči obchodníkovi, a to s oceněním tohoto majetku ke dni 21.8.2012;
b) závazky vůči obchodníkovi s uvedením dne vzniku a charakteru závazku (například poskytnutí úvěru na základě smlouvy o obchodování na úvěr) - pokud takové závazky existují, jinak uvede, že žádné závazky vůči obchodníkovi nemá;
c) případné jiné zákazníky, s nimiž má zákazník spolumajitelský podíl - pokud takový spolumajitelský podíl existuje, jinak uvede, že žádný takový spolumajitelský podíl nemá;
d) rodné číslo (příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) v případě fyzické osoby nebo IČ v případě právnické osoby;
e) adresu pro případnou korespondenci mezi zákazníkem a Fondem;
f) e-mailovou adresu a telefonické spojení;
g) čestné prohlášení o tom, že zákazník nepatří mezi osoby, uvedené v ustanovení § 130 odst. 5 zákona, ani pohledávku za obchodníkem od takové osoby přímo ani nepřímo nezískal, a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé;
h) případné další důležité skutečnosti (usnesení o dědictví a podobně);
i) podpis zákazníka (případně jeho statutárního orgánu, jedná-li se o právnickou osobu) musí být úředně ověřen.

4) Fond si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dosvědčujících jednotlivé skutečnosti uvedené v přihlášce.

5) Náhrada se poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené dle ust. § 130 odst. 8 a 9 zákona, nejvýše však částka odpovídající 20 000 EUR pro jednoho zákazníka. Pro výpočet náhrady jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni 21.8.2012.

6) Právo zákazníka na plnění z Fondu se promlčí uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu.

7) Pro přihlášení nároku doporučuje Fond použít formulář „Přihláška nároků na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry“ na webových stránkách Fondu http://www.gfo.cz . Na vyžádání Fond zákazníkům formulář zašle. Fond zdůrazňuje, že je nezbytné zaslat samostatnou přihlášku do Fondu nezávisle na jiných řízeních.

V Praze dne 23.8.2012
Garanční fond obchodníků s cennými papíry

P.O.Box 787, 111 21 Praha 1
fond@gfocp.cz