1. Postup přihlášení nároku na náhradu

1.1. Přihláška nároku na náhradu
Vzorový formulář je k dispozici na webových stránkách Fondu, na vyžádání je možné formulář zaslat zákazníkovi na určenou adresu.

1.2. Jak přihlásit nárok na náhradu

 1. Vyplnit formulář pro přihlášení dle jednotlivých rubrik.
 2. Jestliže splňuje zákazník zákonné podmínky pro výplatu nároku, které jsou uvedeny ve formě čestného prohlášení na tomto formuláři, pak je třeba opatřit formulář úředně ověřeným podpisem a zaslat jej na adresu Fondu (uvedena v záhlaví formuláře).
 3. V případě nesrovnalostí uvedených údajů, po jejich porovnání s údaji správce konkurzní podstaty bude zákazník požádán o doložení dalších dokumentů (např. smlouva, která byla uzavřena s obchodníkem s cennými papíry, výpis ze Střediska cenných papírů, doložení poukázaných finančních prostředků na účet obchodníka, případně vyúčtování některých obchodů).
 4. V každém případě doporučujeme veškerou dokumentaci a korespondenci zákazníkům uschovat pro možné následné prokazování nároku.

2. Dokumentace

 1. Proč ověřovat smluvní dokumenty?
  Pouze úředně ověřené dokumenty mají právní sílu originálu. Originály zůstávají u oprávněné osoby (klienta) pro její další potřebu. Upozorňujeme, že v případě, kdy oprávněná osoba zašle originály, nelze je zaslat zpět, a to z důvodu povinnosti Fondu archivovat podklady sloužící výplatě náhrady.

 2. Proč neověřují dokumentaci podle OP pracovníci Fondu?
  Fond nemá oprávnění pro zhotovování úředně ověřených kopií. K těmto úkonům jsou zmocněny matriky obecních úřadů či notáři.

  Doporučujeme zasílat na Fond prosté kopie dokladů (výpis z účtu, pokladní doklad,…). Originály dokladů si klient ponechá pro další vymáhání své pohledávky za obchodníkem s cennými papíry v konkursním řízení a pro jeho vlastní potřebu.

 3. Kde se ověřují doklady a kolik to stojí ?
  Doklady se ověřují na notářství a na odd.matriky obecního úřadu. Cena za ověření je cca 35,- Kč u notáře, na obecním úřadu cca 30,- Kč za jednu stránku dokumentu nebo jeden ověřený podpis.

 4. Budou zákazníkovi uhrazeny náklady vydané za ověření dokumentace ?
  Nikoliv, náklady si hradí oprávněná osoba sama.

 5. Bude potvrzen Fondem příjem došlé doporučené pošty?
  Potvrzení o poslání zásilky oprávněnou osobou je podací lístek, který vydává pošta. Každá doporučená zásilka, která je předána poštou Fondu, je potvrzena záznamem o jejím převzetí. Fond vzhledem k počtu zásilek nemůže vydávat potvrzení každé oprávněné osobě o převzetí zásilky.

 6. Nahlášení změn (bydliště, jméno apod.) ?
  Všechny změny nutno oznámit Fondu písemně na adresu Garanční fond obchodníků s cennými papíry, P.O. Box 787, 110 00 Praha 1.

 7. Může být zákazník zastoupen?Zastupovat oprávněnou osobu v procesu výplaty náhrad může advokát nebo také jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci od oprávněné osoby s přesným popisem úkonů, ke kterému je dotyčný zmocněn.

 8. Jakým způsobem zmocnit jinou osobu pro jednání s Fondem, příp. soudem ?


 9. Plná moc musí obsahovat:

  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, r.č., trvalé bydliště) zmocněnce i zmocnitele
  2. přesný popis úkonu, ke kterému se zmocňuje (např. pro jednání s Fondem, zaslání náhrady atd.)
  3. uvedení platnosti plné moci, zda je omezená „např. platnost do 30.6.2003“ nebo je neomezená
  4. nabytí účinnosti, „např. plná moc nabývá účinnost dnem podpisu“
  5. podpis
  6. úřední ověření podpisu notářem či matrikou
  7. plnou moc přijímám“: podpis zmocněnce
  8. Viz též kapitola formuláře

 10. Lze zplnomocnění také zrušit?
  Ano, ale oprávněná osoba musí vzít v úvahu skutečnost, že zrušení plné moci pro výběr náhrady může Fond technicky zajistit pouze v případě, že zrušení plné moci obdrží alespoň tři pracovní dny před dnem předáním seznamu plateb bance, která provádí platby. Zrušení plné moci musí obsahovat úředně ověřený podpis.

3. Výplaty

 1. Termín zahájení výplat?
  Zahájení výplaty náhrad zákazníkům je uvedeno v oznámení Fondu k jednotlivým případům neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své závazky vůči zákazníkům. Náhrada z Fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných případech na žádost Fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.


 2. Způsob výplaty?
  Výplata náhrady je obvykle prováděna prostřednictvím výplatního místa, kterým je Česká spořitelna. O připravené výplatě budou klienti písemně informováni. Klienti mohou požádat výplatní místo o bezhotovostní převod.


 3. Místo výplaty?
  Místem výplaty je výplatní místo, při výplatě poštovní poukázkou je místem výplaty dodací pošta.


 4. Jak je prováděn výpočet nárokované částky?
  Náhrada za zákaznický majetek, který nebyl zákazníkovi vydán, je daná § 130 zák. č.256/2004 Sb.o podnikání na kapitálovém trhu. Částka je v hodnotě 90% nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však do výše protihodnoty 20.000 EUR,- Kč.
  Částka je vypočítávána z podkladů, které Fondu předložil statutární orgán obchodníka (nucený správce, konkurzní správce, likvidátor).


 5. Jak byl určen základ pro výpočet náhrad za vklad?
  Upraveno zákonem č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu § 130, odst 7,8, 9. Pro výpočet náhrady z Fondu se sečtou hodnoty všech složek zákaznického majetku připadajícího na zákazníka a to ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení České národní banky o tom, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům nebo o tom, že soud prohlásil konkurz na majetek obchodníka nebo vydal rozhodnutí, které má za důsledek, že zákazníci obchodníka se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku.Náhrada se zákazníkovi vyplatí ve výši 90% hodnoty nevydaného zákaznického majetku, nejvýše se však vyplatí částka v korunách odpovídající 20 000 EUR.


 6. Co bude se zbývající částkou, která po výplatě náhrady od Fondu chybí do celkové výše nevydaného zákaznického majetku?
  Neuhrazená část zákaznického majetku zůstává jako pohledávka za obchodníkem s cennými papíry a zákazník ji může přihlásit jako pohledávku u konkurzního správce.


 7. Jak dlouhá je promlčecí lhůta?
  Dle § 131 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu se právo zákazníka na plnění z Fondu se promlčí uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu.


 8. Může o náhradu požádat Fond místo zákazníka jiná osoba?
  Ano, pokud je tímto zákazníkem k potřebným úkonům řádně zmocněna úředně ověřenou plnou mocí.


 9. Jaká je finanční situace Fondu?
  Zdrojem majetku Fondu jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry, pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokuty uložené investičním společnostem za porušení ustanovení týkajících se obhospodařování majetku zákazníků a výnosy z investování peněžních prostředků. Fond může také přijmout úvěr, návratnou finanční výpomoc či dotaci. V současné době je finanční situace Fondu stabilizovaná a Fond uhradil naprostou většinu svých závazků.


 10. Platí přihláška do konkurzu současně jako přihláška Fondu a naopak?
  Nikoli, řízení u Garančního fondu a konkurzní řízení jsou nezávislá a probíhají podle jiných předpisů a odpovědné instituce jsou jiné. Zejména lhůty pro přihlášky a výpočet nároku jsou zcela odlišné. Přihláška do fondu neplatí současně jako přihláška do konkurzu a naopak.


 11. 4. Konkurz

  1. Může zákazník přihlásit své pohledávky prostřednictvím Fondu u soudu?
   Takový postup možný není. Konkurzní řízení je samostatný proces vedený soudem a probíhá nezávisle na činnosti Fondu.

  2. Je nutné podat přihlášku do konkurzního řízení?
   Fond doporučuje uplatnit kromě přihlášky i přihlášku do konkurzního řízení a rovněž požádat o vydání zákaznického majetku.

  3. Jaké doklady předložit soudu?
   Fotokopie veškerých dokladů (všechny smlouvy uzavřené s obchodníkem s cennými papíry, výpisy z účtu, doklad o poukázání finančních prostředků atd.) Přesné informace podá příslušný soud.

  4. Do jaké doby můžeme svoji pohledávku přihlásit do konkurzního řízení?
   Individuálně upraveno vyhlašovaným usnesením soudu o prohlášení konkurzu. Nejpozději však do 2 měsíců po termínu prvního přezkumného jednání, který je vyhlášen soudem.

  5. Jak má zákazník postupovat v případě, že není v databázi od správce konkursní podstaty, popř. nesouhlasí s výší náhrady?
   Prvotně se obrátit na SKP (nuceného správce, likvidátora). Kopii této reklamace zaslat na vědomí Fondu. V případě, že SKP odmítne spolupráci, doložit Fondu veškerou dostupnou dokumentaci včetně korespondence s SKP, se žádosti o posouzení. Je třeba očekávat delší časový horizont vyřízení takového případu.

  5. KTP Quantum

  1. Byl jsem klientem KTP Quantum. Žádost o odškodnění z Fondu jsem podal, ale zatím jsem žádnou náhradu neobdržel?

  2. V takovém případě je pravděpodobné, že váš „Účet SÚSA“ obsahuje některé položky, u kterých dosud není jasné, zda a popřípadě v jakém rozsahu mají být Fondem hrazeny. Toto se týká zejména tzv. mimořádných smluvních pokut a vrácených výběrů. Jakmile bude u soudu o těchto případech rozhodnuto, Fond se bude rozhodnutím řídit.

  6. Dědictví

  1. Jsem dědicem, jedním z předmětů dědictví je i dosud neuhrazená náhrada od Fondu. Jaké doklady mám Fondu zaslat?
   Fondu stačí obyčejná kopie usnesení o dědictví. V usnesení musí být uvedena konkrétní pohledávka za bývalým obchodníkem s cennými papíry, popř. za Fondem a také její výše.“

  7. Různé

  1. Mohu kromě náhrady od Garančního fondu ještě někde získat další odškodnění?
   Ano, zákazníci bývalých obchodníků s cennými papíry mohou kromě náhrady od Fondu získat prostředky i z dalších zdrojů: - Z konkurzu (viz výše), - náhradu škody od zodpovědných osob v občanskoprávním řízení a - jako náhradu škody od zodpovědných osob v trestním řízení vedeném proti těmto osobám. Všechna tato řízení jsou nezávislá a zejména zdůrazňujeme, že se řídí různými lhůtami, jejichž nedodržení může být v některých případech nevratné (zejména u konkurzu) a proto doporučujeme věnovat těmto záležitostem dostatečnou pozornost. Dále musí zákazník se svým advokátem zvážit, zda jeho škoda je úměrná nákladům na zvažované řízení.

  Poslední aktualizace dne 7.10.2009