Informace o způsobu a místu zahájení výplaty náhrad zákazníkům Finnex Praha

26. 05. 2003

Fond v zákonném termínu do 27. června 2003 vyplatí náhrady v nulové výši neboť neobdržel podklady dokládající existenci nevydaného zákaznického majetku


INFORMACE Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
o způsobu a místu zahájení výplaty náhrad zákazníkům Finnex Praha, s.r.o.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry, se sídlem v Praze, (dále jen „Fond“), sděluje v souladu s ustanovením § 81c odst. 2 zák.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění (dále jen "Zákon "):

  1. Fond dne 27.8.5.2002 vydal Oznámení o tom, že o tom, že obchodník s cennými papíry FINNEX Praha, spol. s r.o. v konkursu, se sídlem Praha 2, Americká 2, PSČ: 120 00,
    IČ: 61508110 (dále jen "obchodník"), není, z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací, schopen plnit své závazky vůči zákazníkům za zákonných a smluvních podmínek, a že nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit.
  2. Na základě ustanovení § 81c odst.(11) zákona je Fond povinen do 27.června 2003 zahájit výplaty náhrad zákazníkům. Fond vyplácí náhradu za nevydaný zákaznický majetek.
  3. Nároky na náhradu je Fond povinen posuzovat na základě podkladů předaných správcem konkurzní podstaty (viz. § 81 odst. 12 zákona o cenných papírech). Tyto podklady Fond dosud neobdržel, a proto nemohl ověřit jednotlivé nároky bývalých zákazníků obchodníka.
  4. Podle Fondu dostupných informací byl veškerý zákaznický majetek veden na individuálních účtech zákazníků ve Středisku cenných papírů a ve vlastnictví společnosti nebyl žádný zákaznický majetek evidován. S cennými papíry zakoupenými obchodníkem mohou zákazníci volně nakládat. Fondu není známa existence nevydaného zákaznického majetku ani vznik jiného nároku bývalých zákazníků na náhradu z Fondu.
  5. Vzhledem k tomu, že Fond nemá žádné podklady, které by potvrzovaly existenci nevydaného zákaznického majetku jednotlivých zákazníků, je Fond nucen sdělit, že bývalým zákazníkům obchodníka nevznikl nárok na výplatu náhrady z Fondu. Pokud Fond dodatečně obdrží dostatečné podklady pro posouzení jednotlivých nároků, posoudí opakovaně oprávněnost a bude zákazníky informovat. Veškeré případné nároky budou rovněž předmětem externího auditu.
  6. Fond v žádném případě neodškodňuje ztrátu způsobenou poklesem kurzu cenných papírů a ani případy, kdy obchodník zakoupil na účet zákazníka cenné papíry sporné hodnoty.
  7. Fond v termínu do 27.6.2003 zahájí výplatu náhrad v nulové výši.

V Praze dne 26. května 2003

Garanční fond obchodníků s cennými papíry