Harmonizace - příprava nové směrnice

21. 09. 2010

Hrozba tzv.harmonizace směrnic pro GFOCP i pro obchodníky s cennými papíry

s cílem posílit jednoduchým efektním způsobem jednak ochranu spotřebitelů a současně zajistit větší stabilitu finančního systému navrhli někteří evropští politici co nejrychleji sjednotit „ochranu klientů“ obchodníků s cennými papíry podle vzoru nově zvýšené ochrany klientů bank. Tyto scestné populistické nápady jsme již kritizovali již v dubnu 2009 v rámci ICS/EFDI, protože jsme byli upozorněni, že hrozí velmi rychlý legislativní proces, který je motivován čistě politicky – viz příloha č.1. Naše negativní stanovisko jsme zmínili ve výroční zprávě GFOCP za rok 2008 viz www.gfo.cz. Přes odpor odborné veřejnosti pokračovaly přípravy směrnice v EK i v roce 2010. V rámci pracovní skupiny ICS jsme vyjádřili svůj nesouhlas na jednání s EK v Bruselu v únoru 2010 – viz příloha č.2. Po jednání s kolegy ICS v létě 2010 jsme argumenty shrnuli v zápisu z jednání pracovní skupiny ICS v rámci EFDI 25.8.2010 viz příloha č.3.

V červenci 2010 svoje návrhy Evropská komise oficiálně zveřejnila viz http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/dir-97-9/proposal-modification_cs.pdf Na tento text reagujeme tabulkou - příloha č. 4 a komentářem - příloha 5. Z tohoto našeho rozboru je zřejmé, že bez zásadních úprav by návrh EK znamenal ohrožení existence celého odvětví obchodníků s cennými papíry včetně všech navazujících institucí – tj.burz, depozitářů atd. V České republice jde z velké části o dceřiné firmy bank, což by znamenalo zvýšení nestability finančního systému – pravý opak zamýšleného cíle.

Nebezpečí návrhu EK spočívá v tom, že vychází z ignorování dopadu návrhů na odvětví, jehož se týká. Spočítat tyto dopady není jednoduché, protože ve většině členských zemí EU taková data nikdo neshromažďoval - zatím nebyla potřeba. Chybí tak zejména data pro standardní ukazatel všech pojišťoven - objem pojištěného zákaznického majetku a z něj počítaný ukazatel pojistného krytí.

Velice zjednodušené kalkulace dopadů na garanční fond vycházející např. z toho, že se má zvýšit limit náhrady z 20.000 na 50.000 EUR, tj. zvýšení 2.5krát. Bez údaje, kolik klientů má majetek větší a kolik větší než daný limit, bez znalosti, kolik klientů nemá na náhradu nárok je takový odhad nepoužitelný.

Také data o objemu celkového majetku ve správě dnešních OCP, která jsme získali od ČNB jsou zjevně nepoužitelná: Zatímco AKAT (Ing. Urban) odhaduje zák.majetek dnešních OCP na 100 mld.Kč, dle ČNB k 30.9.2009 byl objem zák.majetku z neznámých důvodů řádově vyšší, bez rozlišení dle druhu investiční služby: OCP banky + ne-banky 1 835 253 mil., z toho banky 978 979, zbytek ne-banky.

Proto je cenný přiložený odhad v přílohách 4 a 5. Vychází z úkolu nové směrnice vytvořit rezervní fond ve výši 0,5% majetku ve správě (AUM). Pro tento výpočet existují alespoň základní data a navíc ukazuje extrémní dopady nové směrnice.

EK se však zatím o ekonomické kalkulace nezajímá. Nejen, že se o výpočet dopadů svého návrhu sama nepokouší, ale její úředníci ignorují názory odborníků z evropských finančních asociací. Je proto na místě zamyslet se, jak předpokládané škodě zabránit.

21.9.2010 GFOCP