Informace o zpracování osobních údajů v Garančním fondu obchodníků s cennými papíry

14. 02. 2023

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Kompletní právní rámec ochrany osobních údajů představuje nařízení GDPR a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Garanční fond obchodníků s cennými papíry („Fond“) je jedním ze subjektů, který je povinen se nařízením GDPR řídit. Níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, obsahují odpovědi na základní otázky, které se této problematiky týkají.

1. KOMU VYPLÝVAJÍ PRÁVA Z NAŘÍZENÍ GDPR

Práva vyplývají fyzickým osobám (tj.zákazníkům, zaměstnancům spod.), které se označují jako subjekty údajů. Subjektem údajů není právnická osoba.

2. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Politických Vězňů 10, 110 00, Praha 1, IČ 26715287. Fond má pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterého se můžete kdykoliv obrátit jak písemně na adrese Fondu, tak elektronicky na emailové adrese uvedené v kontaktech na webových stránkách www.gfo.cz.

3. JAKÉ JSOU PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ (SUBJEKTU ÚDAJŮ)

Fond zpracovává osobní údaje zákazníků, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti ze zákona viz www.gfo.cz, která se na Fond vztahuje. S osobními údaji je nakládáno pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Fondu.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na Fond, popř. na pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat informace, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů a v případech, kdy osobní údaje jsou již pro Fond nepotřebné, požádat o jejich výmaz. Pokud se svojí žádostí na Fond neuspěje, subjekt údajů má právo obrátit se s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. PO JAKOU DOBU FOND UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE

Fond uchovává osobní údaje v souladu s právními předpisy po dobu, po kterou z nich mohou vyplývat právní povinnosti a s přihlédnutím k promlčecím dobám. Tato doba závisí nejen na dokončení výplaty náhrady zákazníkům daného obchodníka s cennými papíry, ale závisí též na uzavření veškerých souvisejících soudních řízení, zejména konkurzního řízení a likvidace obchodníka s cennými papíry, trestního řízení a následných občanskoprávních žalob.

6. SUBJEKTY, KTERÉ MAJÍ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pro splnění povinností Fondu je nutné umožnit přístup k osobním údajům i dalším třetím subjektům. Jedná se zejména o výplatní místo (banky), advokátní kanceláře či poskytovatele IT služeb, se kterými má Fond uzavřenu smlouvu obsahující ujednání o ochraně osobních údajů.